Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

ENAFLOK OV

Charakteristika výrobku

ENAFLOK OV je vodný roztok dikyandiamido-metylenového předkondenzátu.

vlastnostzkouší se podleENAFLOK OV
typické hodnoty
vzhled při 20 °Cčirá až nažloutlá kapalina
charaktersilně kationický
hustota při 20 °C1,06
specifikace
vzhled 1% vodného roztoku při 40 °CPN v návrhučirý
sušina, % hmotnosti, minPN v návrhu50
pH 1% vodného roztokuPN v návrhu2,5 ÷ 4,5

Použití

ENAFLOK OV díky svému silnému kationaktivnímu charakteru reaguje jak s povrchovým záporným nábojem většiny typů vláken, vláknin v papírenských odpadních vodách, tak i se zápornými náboji anionických barviv, tříslovin, tenzorů, v komunálních i průmyslových odpadních vodách a dalších zušlechťovacích přípravků, se kterými tvoří těžko rozpustné sloučeniny. Odstraňuje těžké kovy vázané v barvivech. V kombinaci s nerozpustnými alkalickými železitými, hlinitými solemi nebo silicidem usnadňuje sedimentaci a filtraci. Okludující sraženina dále snižuje obsah výše molekulárních organických látek v odpadních vodách.

Zpracování

ENAFLOK OV je rozpustný ve vodě za studena za vzniku čirých roztoků. Je stálý v tvrdé vodě nejméně do 30°N. Je stálý v rozmezí pH 4÷10.

ENAFLOK OV je možno kombinovat s běžně používanými organickými i anorganickými pomocnými látkami v předčištění i čištění odpadních vod.

Příklady použití

Textilní průmysl

Odpadní vody z předúpravy, barvení a oplachování obsahují proměnlivá množství barviv a pomocných přípravků. ENAFLOK OV se užívá zejména po barvení a po mydlení reaktivních tisků k flokulaci ještě koncentrovaných zbarvení a oplachování, když obsah anionických látek (barvivo a TPP) je ještě kolem 50 mg na 1 l vody. Zředěný ENAFLOK OV ( a to 2:1 až 1:10) musí být důkladně promíchán ve flokulačním zásobníku po dobu nejméně 20 min. Po nadávkování flokulantu, přídavku železnaté soli a následné alkalizaci následuje rychlé usazování, které je odvislé od kvality (zabarvení) odpadní vody, technologického zařízení apod. Po reakci je vzniklý kal (sraženina) odváděn kalovým čerpadlem k filtraci (kalolis). Bezbarvá voda se odvádí do kanalizace apod. Po naředění ostatními vodami se její kvalita může ještě zlepšit.

Pozn.:Při použití přídavných železnatých solí, zajišťujících zrychlení usazování a nebo dobrou filtraci, je v odpadních vodách nutné mírně oxidační prostředí pro přechod na železité soli a následné jeho zalkalizování.

Dávkování se pohybuje v rozmezí 0,1-1 g ENAFLOKu OV / 1 l odpadní vody.

Papírenský průmysl

Vlákniny z papírenského průmyslu lze rovněž vysrážet ENAFLOKem B při různých procesech výroby papíru.

Kožedělný průmysl

Pokud se barví a oplachuje, platí stejné podmínky jako v textilním průmyslu. Syntetické třísloviny jsou většinou anionické, a proto reakce probíhá velmi podobně, ale vzhledem k pomalému usazování je výhodné použít železnatých nebo hlinitých solí.

Papírenský průmysl

Vlákniny z papírenského průmyslu lze rovněž vysrážet ENAFLOKem OV, je možné použít i pomocné flokulanty na bázi akrylamidů a kondenzátů polyetyleniminů a epichlorhydrinů (např. Syntefix R).

Komunální odpadní vody

Obsahují vysoké procento anionických pracích přípravků. Před usazovacími a filtračními nádržemi je možno přidat ENAFLOK OV, který vytvoří s nimi nerozpustnou sůl, kterou lze snadno zadržet.

VýrobceDodavatel
ENASPOL, a.s.ANDROCHEMA s.r.o.
Velvěty 79Sv. Čecha 1128
415 01 Teplice735 81 Bohumín