Androchema s. r. o.


Přední distributor chemických surovin, chemikálií, disperzí a koagulantů.

ENAFLOK B

Charakteristika výrobku

ENAFLOK B je vodný roztok bez kondenzačního produktu epichlorhydrinu a polyaminoamidu organických kyselin.

vlastnostzkouší se podleENAFLOK B
typické hodnoty
vzhled při 20 °Cžlutá až žlutohnědá kapalina
charakterkationický
hustota při 20 °C1,06
specifikace
vzhled 1% vodného roztoku při 40 °CPN v návrhučirý
sušina, % hmotnosti, minPN v návrhu27
pH 1% vodného roztokuPN v návrhu6 ÷ 9

Použití

ENAFLOK B díky svému kationaktivnímu charakteru reaguje jak s povrchovým záporným nábojem většiny typů textilních vláken, vláknin v papírenských odpadních vodách, tak i se zápornými náboji anionických barviv a dalších zušlechťovacích přípravků, se kterými tvoří těžko rozpustné sloučeniny. Odstraňuje těžké kovy vázané v barvivech. V kombinaci s nerozpustnými alkalickými železnatými, příp. hlinitými solemi usnadňuje sedimentaci a filtraci. Okludující sraženina dále snižuje obsah výše molekulárních organických látek v odpadních vodách.

Vlastnosti

ENAFLOK B je žlutá až žlutohnědá, středně viskózní kapalina kationaktivního charakteru. Roztoky ENAFLOKu B se připraví smícháním přípravku se studenou vodou. Roztoky se nesmějí vařit. Přípravek je stálý v tvrdé vodě do 30°N a v rozmezí pH 4÷11.

ENAFLOK B je možno kombinovat s běžně používanými organickými i anorganickými pomocnými látkami v předčištění i čištění odpadních vod.

Příklady použití

Textilní průmysl

Odpadní vody z předpravy, barvení a oplachování obsahují proměnlivá množství barviv a pomocných přípravků. ENAFLOK B je vhodný vzhledem k jeho vynikajícím srážecím vlastnostem zejména pro kontinuální úpravy odpadních vod, ale je možné ho použít i pro diskontinuální procesy.

Dávkování se pohybuje v rozmezí 0,02 – 0,03 g ENAFLOKu B / 1 l odpadní vody, v závislosti na kvalitě (zabarvení) OV.

  • Kontinuální způsob úpravy:

    Vhodný např. pro filtrační stanice RPFN s automatickou regenerací. Postup dávkování: OV – síran železnatý (cca 20%ní roztok) – alkalizace hydroxidem sodným – ENAFLOK B (cca 0,5%ní roztok), množství chemikálií odvislé od použitého technologického zařízení.

  • Diskontinuální způsob úpravy:

    Velmi vhodný také pro tento typ úpravy OV, rychlé srážení a usazování kalu na dně. Postup dávkování obdobný jako u kontinuálního způsobu.

    Přípravek se užívá zejména po barvení (včetně barvení kovovomplexními barvivy) a mydlení, po tisku a mydlení k vysrážení kalu. Zředěný ENAFLOK B (v jakékoliv koncentraci v závislosti na dané technologii či způsobu dávkování) musí být důkladně promíchán ve flokulačním zásobníku. Po přídavku železnaté soli, následné alkalizaci a po nadávkování flokulantu následuje rychlé srážení a usazování, které je odvislé od kvality (zabarvení) odpadní vody, technologického zařízení a pod. Po reakci je vzniklý kal (sraženina) odváděn kalovým čerpadlem k filtraci (kalolis). Voda zbavená kalu se odvádí do kanalizace a pod. Po naředění ostatními vodami se její kvalita může ještě zlepšit.

Pozn.: Při použití přídavných železnatých solí a následném zalkalizování, zajišťující rychlé usazování, je v odpadních vodách nutné mírně oxidační prostředí pro přechod na železité soli.

Papírenský průmysl

Vlákniny z papírenského průmyslu lze rovněž vysrážet ENAFLOKem B při různých procesech výroby papíru.

Komunální odpadní vody

Obsahují vysoké procento anionických pracích přípravků. Před usazovacími a filtračními nádržemi je možno přidat ENAFLOK B, který vytvoří s nimi nerozpustnou sůl, kterou lze snadno zadržet.

VýrobceDodavatel
ENASPOL, a.s.ANDROCHEMA s.r.o.
Velvěty 79Sv. Čecha 1128
415 01 Teplice735 81 Bohumín